Archives

PENGURUSAN ISLAM: POTENSI DAN CABARAN

Pengurusan Islam

Sistem pengurusan Islam adalah bersifat komprehensif., bersepadu dan totalistik yang mengaitkan agama dengen seluruh urusan keduniaan (politik, pentadbiran, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, sains dan teknologi) dan yang meletakkan manusia sebagai pengurus dan pelaku utamanya (khalifah). Sistem pengurusan Islam bertanggungjawab memastikan apa yang dilakukan oleh manusia sebagai penggerak utama sistem pengurusan Islam tidak bercanggah dengan syariat. Ia cuba menyelia dan memandu manusia dalam kehidupan individu dan berorganisasi supaya dipayungi dengan pengawasan Ilahi.
Sistem pengurusan Islam adalah satu sistem yang amat menekankan kepentingan nilai-nilai etika agama dalam seluruh kegiatannya. Nilai-nilai ini mendasari amalan pengurusan bermula dari soal niat, motivasi hinggalah kepada soal kualiti, hubungan dalam organisasi, objektif, konflik dan kempimpinan. Nilai-nilai ini menjadi paksi di mana berpusatnya segala kegiatan pengurusan. Nilai-nilai ini menjadi payung yang melindungi supaya degup jantung dan rentak perjalanan individu dan organisasi tidak bercanggah dengan syariat.

Penulis: Auni Hj. Abdullah
ISBN: 978-983-131-289-6
Penerbit: Darul Fikir
Harga: RM25.00 (SM)/RM28.00 (S/S)

Advertisement

KAUNSELING ISLAM KE ARAH PEMBENTUKAN KELUARGA DINAMIK

Kaunseling Islam

Institusi keluarga adalah sebuah pusat yang menjadi asas pembentukan organisasi sosial yang tersusun, aman, maju serta cemerlang dalam apa juga lapangan kehidupan. Pembinaan institusi keluarga yang sempurna melambangkan bangsa yang aman. Sebaliknya keruntuhan institusi keluarga membayangkan keadaan huru-hara dan ketidakstabilan sesebuah bangsa dan negara itu sendiri. Jika diukur realiti masyarakat Malaysia pada hari ini jelas menunjukkan bahawa kedudukan institusi keluarga kian lemah rentetan arus globalisasi yang mempengaruhi masyarakat dan keluarga. Menyedari hakikat ini, penulis memilih sebuah institusi agama iaitu Pusat Pembangunan Keluarga Islam dan Unit Rundingcara Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah (JHEAIK) yang terlibat dalam usaha menyusun program bersesuaian dengan objektif dalam membangunkan dan memelihara keutuhan institusi kekeluargaan dinamik khususnya di Kedah dan amnya di Malaysia.

Penulis: Adawiyah Ismail
ISBN 978 983 195 335 8
Tahun: 2007
Hlm: 140
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 14.90

ISLAM PASCA KEMERDEKAAN

Islam Pasca

Buku ini adalah merupakan himpunan kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III di UNTAG, Surabaya pada 23 Ogos 2004 dan di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, pada 5-6 Jun 2006. Buku ini lahir sempena 50 tahun kemerdekaan negara kita Malaysia dan 60 tahun negara Indonesia. Buku ini cuba meneroka persoalan dan isu perubahan, perkembangan dan pemodenan yang berlaku di dunia Islam kontemporari. Fenomena ini berlaku dalam berbagai-bagai bidang sama ada politik, pendidikan, ekonomi, keagamaan, sosiobudaya, kemasyarakatan, sains dan teknologi serta sebagainya selepas dunia Islam yang rata-ratanya ditakluk dan dijajah oleh kolonialis Barat memperoleh kemerdekaan.

Peny: Mazlan Ibrahim / Kamarudin Salleh
ISBN 978 983 195 366 2
Tahun: 2008
Hlm: 314
Saiz: 7” X 10”
Harga: RM38.00