Tag Archive | Badlihisham Mohd Nasir

DAKWAH DAN KAUNSELING ISLAM

Dakwah dan Kaunseling
Ramai pihak yang mempertikaikan hubungan Islam dan kaunseling. Menurut mereka, Islam tidak ada kena-mengena dengan teori kaunseling moden kini. Segala garapan yang dikemukakan oleh para sarjana Islam dikatakan tidak menepati pengertian kaunseling yang ada pada hari ini. Walaupun kita boleh menerima bahawa kaunseling merupakan suatu penemuan disiplin ilmu baru yang dibangunkan secara teratur oleh para sarjana Barat, mereka tidak dapat menolak hakikat bahawa Islam secara konsep dan amalannya adalah berkait rapat dengan beberapa unsur yang telah dibahaskan dalam disiplin kaunseling. Sebagai contoh, Dr. Hassan Langgulung mengaitkan suatu aspek penting dalam dakwah iaitu tazkiah sebagai menghampiri disiplin kaunseling yang membicarakan unsur-unsur kejiwaan diri manusia. Secara khusus, kaunseling dalam konteks tazkiah adalah sebahagian daripada disiplin ilmu dakwah yang mempunyai skop yang luas itu. Walau bagaimanapun, beliau mengakui bahawa dakwah dan kaunseling bercambah daripada dua tamadun yang berbeza (Islam dan Barat) tetapi ia dapat diharmonikan menerusi proses akulturasi.1
Kepentingan maklumat mengenai hal-hal kejiwaan manusia atau psikologi dalam dakwah juga ditekankan oleh para sarjana Islam yang lain. Sebagai contoh, seorang tokoh dakwah dari Indonesia, H. M. Ariffin menyatakan bahawa psikologi dakwah membahaskan kegiatan aktiviti rohaniah insan dilihat dari aspek individu dan kemasyarakatannya. Kedua-dua aspek ini ternyata amat berkesan dalam proses kegiatan dan perancangan dakwah Islamiah di mana psikologi dakwah memberikan petunjuk dan pengertian tentang situasi dan kondisi aspek kejiwaan sasaran dakwah dari segi personal dan sosialnya. Berdasarkan kenyataan ini, objektif psikologi dakwah dalam proses pengembangan melalui analisisnya terhadap aspek kehidupan psikososial adalah menjadi dasar penting untuk dicantumkan dalam proses kegiatan dan perancangan dakwah yang mana para pendakwah merupakan faktor yang saling kait-mengait antara satu sama lain. Oleh kerana itu, pandangan psikologi masyarakat perlu dikemukankan secara formal sebagai cara yang mempercepatkan lagi proses kejayaan dakwah Islam dalam segala aspeknya sebagai risalah untuk semua umat.2
Istilah nasihat yang menjadi inti perbincangan dalam ilmu kaunseling sebenarnya merupakan satu daripada kaedah teras dalam ilmu dakwah. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahawa Islam adalah agama nasihat (al-Din al-Nasihah). Islam juga terlebih dahulu dan secara lebih terperinci pula mendalami kelakuan serta sifat manusia sama ada zahir dan batin bagi menyediakan asas yang kukuh bagi pendekatan nasihat atau kaunseling itu sendiri. Secara lebih khusus, Islam mewajibkan perlaksanaan dakwah yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada perbuatan yang munkar. Hakikat ini berdasarkan dua firman Allah swt. bermaksud:

“Hendaklah ada antara kamu suatu umat yang memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Mereka itulah orang yang beroleh kejayaan”. (Ali Imran: 104).
“Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk.” (al-Nahl: 125).

Kedua-dua ayat di atas menggambarkan hubungan langsung antara dakwah dan kaunseling. Ayat pertama secara umumnya menggesa kewajiban umat Islam supaya menyeru ma’ruf dan mencegah mungkar. Ia juga secara tidak langsung membawa pengertian bahawa umat Islam perlu menubuhkan suatu institusi bagi menangani perkara tersebut. Ayat kedua pula mengaitkan kalimah ud’u (serulah) dengan tiga kaedah iaitu hikmah (bijaksana), maw’izah (nasihat) dan mujadalah (debat). Ketiga-tiga kaedah ini mempunyai kaitan yang rapat dengan pendekatan kunseling moden. Kaedah pertama iaitu hikmah mempunyai pengertian yang luas. Menurut Dr. Wan Hussein Azmi, hikmah bagi para pendakwah ialah bersifat dengan sifat-sifat kenabian (benar, amanah, cerdik dan tabligh), berlaku adil, bersabar dan mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas. Kaedah kedua iaitu maw’izah adalah secara jelas mengaitkan nasihat atau kaunseling sebagai cara berdakwah. Ahli-ahli tafsir mentafsirkan wa’az (memberi kesedaran/nasihat)3 dengan beberapa pentafsiran, antaranya ialah;
1.     Menghindarkan diri manusia dari keburukan dengan cara menimbulkan kegemaran dan perangsang untuk meninggalkannya, dan menanamkan rasa tidak mahu melakukannya lagi. Cara ini dapat melembutkan hati mereka yang akan membawanya kepada rasa khusyu’.
2.     Memberi rasa kepada pendengar-pendengar bahawa wa’az atau nasihat itu ialah untuk kebaikan mereka sendiri.
3.     Nasihat yang disampaikan dengan lemah-lembut sehingga ia dapat meresap ke dalam hati dengan halus dan mendalam serta dapat masuk ke dalam jiwa dengan lembut. Nasihat bukanlah tengking herdik dan celaan, dan bukan dengan mendedahkan kesalahan yang berlaku dengan sebab jahil atau bertujuan baik. Lemah-lembut dalam menasihati dapat memberi petunjuk kepada hati yang sesat dan dapat menjinakkan hati yang liar, serta dapat mendatangkan natijah yang baik.4

Berdebat yang menjadi pendekatan terakhir dalam ayat di atas boleh dikaitkan dengan proses kaunseling, khususnya dalam keadaan yang tertentu dan sesuai. Berdiskusi dalam dakwah bertujuan untuk menjauhkan pendengar dari berasakan bahawa pendakwah itu menyerang aqidah dan kehormatan mereka. Sebaliknya, pendakwah digalakkan supaya menjadi rakan sebaya yang saling hormat-menghormati dalam merintis kebenaran. Dalam suasana seperti ini, dakwah hidup bersama-sama dengan orang yang didakwahkan. Mereka kurang berasa tertekan tetapi berasa seperti dimuliakan dan diraikan. Tiada yang kalah atau menang dalam perdebatan ini tetapi yang ada ialah usaha bersama untuk mencari kebenaran. Pendekatan diskusi dalam dakwah seperti ini sebenarnya kerapkali berlaku dalam proses kaunseling dalam bentuk perbincangan bagi menyelesaikan masalah.5

Di samping itu, istilah tarbiyyah yang sering diasosiasikan dengan dakwah diterima sebagai suatu aspek penting dalam kaunseling Islam. Asosiasi ini sebenarnya tidaklah menghairankan justeru pendidikan dianggap sebagai ‘a purposeful activity directed to the full development of individuals.’ Justeru itu, tarbiyyah dilihat sangat penting dalam menjana pembangunan insan bertaqwa yang taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Ia berperanan menjadikan manusia insaf tentang hakikat penciptaannya. Pengenalan ini akan melahirkan satu bentuk hubungan yang erat antara yang dicipta dengan pencipta. Bila dimensi ini terbina dan manusia yakin bahawa yang menjadikannya itu adalah Tuhannya yang sebenar, maka ia akan melahirkan implikasi yang positif dalam perjalanan hidupnya serta memberi impak dalam hubungannya dengan manusia dan makhluk lain ciptaan Allah. Matlamat tarbiyyah boleh dicapai melalui lima aspek penting iaitu Tarbiyyah bi al-Mauizah (melalui nasihat), Tarbiyyah bi al-Qissah (melalui cerita), Tarbiyyah bi al-Ahdath (melalui peristiwa), Tarbiyyah bi al-Qudwah (melalui teladan) dan Tarbiyyah bi al-Uqubah (melalui denda). Semua dimensi tarbiyyah ini didokong oleh para ulama dan sarjana Islam terkemuka seperti Dr. Abdullah Nasih Ulwan dan Dr. Abdul Rahman Umairah dalam buku mereka seperti Tarbiyyah al-Aulad fi al-Islam dan Manhaj al-Quran fi Tarbiyyah al-Rijal.6

Perbincangan di atas menunjukkan bahawa dakwah dan kaunseling mempunyai hubungan yang amat rapat. Unsur-unsur kaunseling seperti tazkiah, wa’az dan diskusi sebenarnya adalah sebahagian daripada pendekatan dakwah. Justeru itu, kefahaman terhadap dakwah dan tarbiyyah boleh dijadikan asas dalam meneroka suatu bentuk pendekatan kaunseling Islam yang mantap. Penemuan baru dalam bidang kaunseling moden pula (sekiranya selaras dengan Islam) pasti memberi manfaat kepada kemajuan pendekatan dakwah itu sendiri. Ringkasnya, kaunseling dan dakwah adalah saling silih berganti (interchangeably) dalam menjayakan perkembangan dan kegemilangan agama Islam, walaupun mungkin terdapat perbezaan yang ketara dalam konsep dan pendekatan masing-masing.

Gerakan Islam dan Kaunseling
Secara tradisi, dakwah dan kaunseling telah diamalkan secara individu oleh para Khalifah Islam yang bersifat terbuka kepada teguran dan nasihat. Khalifah al-Rashidin umpamanya bukan sahaja bersedia dibetulkan dengan nasihat malah dengan beraninya sanggup berdepan dengan mata pedang sekiranya melanggar ketentuan agama Islam. Pendekatan ini sangat berkesan kerana umat diasuh dengan suatu pola pemikiran dan tindakan yang berorientasikan dakwah dan kaunseling secara terbuka, telus dan berani, walaupun tidak mengkhusus memahami dari perspektif moden yang diagung-agungkan oleh manusia hari ini. Dari sudut intitusi pula, ia boleh dihubungkan dengan konsep dan aktiviti hisbah yang dilaksanakan oleh kerajaan sebuah negara Islam. Konsep hisbah ini dihayati dan dikendalikan oleh para pemimpin pada kurun-kurun pertama kebangkitan Islam. Pendekatan yang sistematik terhadap kaunseling mula diberikan perhatian apabila wilayah Islam semakin bertambah luas. Oleh itu, Saidina Umar al-Khattab menubuhkan institusi Hisbah dan dianggap sebagai suatu profesion ketika itu. Baginda mengangkat muhtasib (penasihat atau kaunselor) yang berkebolehan membimbing manusia kepada kebaikan dalam segala bidang. Mereka menawarkan khidmat bimbingan kepada masyarakat khususnya dalam urusan keagamaan. Hisbah dijalankan oleh semua golongan seperti khalifah, amir-amir, guru-guru, imam, suami, jiran dan ibu bapa. Hisbah dilaksanakan di rumah-rumah, masjid, pasar, madrasah, jalan dan kebun. Khalifah-khalifah seterusnya menjadikan institusi Hisbah sebagai suatu institusi yang penting dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Islam.7

Selain dari institusi kerajaan seperti Hisbah, para ulama juga memainkan peranan penting dalam memastikan aspirasi Islam dapat dicapai menerusi kaedah nasihat-menasihati. Bahkan mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri dalam menyatakan al-Haq atau kebenaran sehingga dipenjara dan dibunuh. Mereka adalah para mujaddid yang dibangkitkan bagi proses koreksi dan refomis yang hebat dalam sejarah Islam walaupun tidak memimpin gelombang kebangkitan gerakan Islam yang ulung. Nama-nama seperti Imam Hanbali dan Hanafi terus segar sebagai para mujaddid dan mujahid yang mendokong peranan sebagai seorang kaunselor kepada negara dan umat Islam pada zaman kegemilangan mereka. Hakikat ini tidak dapat difahami oleh pemikiran yang menobatkan kaunseling dari perspektif formal atau interpretasi yang berkaca-matakan nilai-nilai Barat yang sarat dalam kaunseling moden hari ini.

Kejatuhan kerajaan Islam di Turki pada 1924 menyebabkan timbulnya banyak gerakan Islam yang berusaha ke arah penubuhan sebuah negara Islam. Ikhwan al-Muslimun di Mesir dan Jamaat Islami di Pakistan yang dianggap pelopor kepada kebangkitan Islam moden turut terlibat secara aktif dalam dakwah dan tarbiyyah. Bahkan, Ikhwan dirujuk sebagai suatu model tarbiyyah yang berjaya mempengaruhi umat Islam menerusi kaedah-kaedah yang sistematik dalam aktviti seperti Usrah dan Daurah. Peranan gerakan Islam dalam dakwah dan tarbiyyah yang telah menjadi asosiasi rapat ini seterusnya dapat dilihat secara jelas apabila negara umat Islam mencapai kemerdekaan. Perjuangan gerakan Islam yang dahulunya bertujuan bagi membebaskan negara dari cengkaman penjajah kini beralih tumpuan kepada usaha dakwah atau tarbiyah pula. Banyak parti politik umat Islam dan organisasi baru yang ditubuhkan di atas semangat ini kerana mereka berasakan kemerdekaan yang dicapai masih lagi tidak menepati matlamat sebagai sebuah negara Islam. Dakwah dan tarbiyyah adalah merupakan proses yang berterusan bagi mengubah suasana dunia Islam hari ini ke arah menghayati Islam dalam erti kata yang sebenarnya.

Nota Hujung
1.    Dr. Hassan Langgulung,  ‘Applikasi Beberapa Kaedah Kaunseling Dalam Dakwah’, dalam Dr. Abdullah Muhammad Zin, Che Yusof Che Mamat dan Ideris Endot (ed.), Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia, (Bangi: Penerbit UKM, 1998), hlm. 137-140.
2.    Ideris Endot, ‘Peranan Psikologi Masyarakat Islam dalam Dakwah Islamiah’ dalam Sidi Ghazalba dan Zainab Ismail, Dakwah Islamiah Malaysia Masa Kini, (Bangi: Penerbit UKM, 1993), 124-125.
3.    Wa’az berasal dari kalimah wa’aza dan wa’izu yang bererti to preach, appeal to, to warn and take advice. Lihat Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic English, (ed.) J. Milton Cowan, (London: MacDonald & Evans Ltd., 1974), hlm. 1082.
4.    Dr. Wan Hussein Azmi, Ilmu Dakwah, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984), hlm. 34-37.
5.    Ibid.
6.    Abd. Ghafar Don, ‘Tarbiyyah Dalam Kaunseling Islam’, dalam Dakwah dan Kaunseling Islam di Malaysia, (Bangi: Penerbit UKM, 2006), hlm. 99-105.
7.    Kamal Abd. Manaf, Kaunseling Islam Perbandingan Antara Amalan dan Teori Kaunseling Barat, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 1995), hlm. 19-20.

Artikel ini hanya merupakan sebahagian daripada bab dalam buku karangan Prof.  Dr. Badlihisham Mohd Nasir, Dinamisme Dakwah Gerakan Islam: ABIM dan PAS. Dapatkan buku ini untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai dakwah gerakan-gerakan Islam di Malaysia khususnya ABIM dan PAS.

Advertisement

ISLAM DAN DEMOKRASI

KEMUNCULAN DEMOKRASI

Demokrasi berasal daripada perkataan Greek iaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Gabungan keduanya membentuk maksud kekuasaan rakyat. Demokrasi diperkenalkan pada zaman pemerintahan Greek di mana Athen adalah negeri pertama yang melaksanakan sistem ini. Seorang tokoh demokrasi Yunan bernama Apicorus (347-275 SM) menyebut; ‘Negara adalah satu permuafakatan untuk mendapat manfaat, ia dilakukan dalam semangat ikat janji.’ Semasa demokrasi dilaksanakan di Greek, seluruh rakyat mempunyai kesedaran yang penuh terhadap apa yang mereka lakukan. Semua golongan termasuk bukan warganegara Greek tampil memperdebatkan isu atau perinsip yang baik bagi masyarakat yang boleh diamalkan mereka.1

Demokrasi mula pupus apabila Kristian dengan konsep teokrasinya menguasai Greek. Ia muncul semula justeru ketidakpuasan hati terhadap pemerintahan oligarki beraja. Bermula pada tahun 1688, berlaku Revolusi Inggeris yang memperkenalkan suatu pemerintahan berparlimen di mana wakil rakyat berperanan memegang kuasa tertinggi dalam kerajaan. Revolusi ini menandakan golongan sederhana, profesional dan ahli perniagaan bangun menentang kuasa mutlak raja. Pada tahun 1776, tercetus pula Revolusi Amerika yang akhirnya memperkenalkan konsep demokrasi yang baru iaitu suatu pemerintahan daripada rakyat, untuk rakyat. Kebangkitan rakyat telah menular ke Perancis di mana pada tahun 1789 berlaku Revolusi Perancis yang merupakan titik permulaan pemodenan demokrasi secara keseluruhannya. Antara prinsip yang lahir daripada revolusi ini ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rousseau mengenai konsep Kehendak Umum atau General Will iaitu:
(a) Berkenaan deklarasi hak sesama manusia dan warganegara.
(b) Pelaksanaan perlembagaan Perancis dalam pemerintahan negara Perancis pada tahun 1971.
(c) Lahirnya teori pengasingan kuasa.2

Setelah demokrasi mengalami revolusi di beberapa tempat di Eropah, ia semakin diterima oleh masyarakat Barat. Selepas itu, demokrasi berubah secara evolusi melalui beberapa proses pemodenan sesuai dengan keadaan persekitarannya atau dengan kata lain sesuai dengan keadaan sesebuah negara. Pelaksanaan sistem pemerintahan ini bukan setakat di negara Barat, malah menular ke negara-negara yang dijajah oleh mereka di serata dunia termasuk di negara umat Islam hari ini. Ini dibuktikan dengan komitmen mereka khususnya Britain dalam menentukan dasar supaya dasar pemerintahan negara-negara Islam supaya sejajar dengan kehendak dan kepentingannya. Hari ini, justeru dominasi dan promosi Barat terhadap sistem ini sebagai suatu sistem unipolar yang mampu membangunkan tamadun manusia yang gemilang, demokrasi muncul sebagai suatu sistem yang begitu berpengaruh berbanding dengan ideologi lain ciptaan manusia.

Berdasarkan sorotan ringkas di atas, nyatalah bahawa demokrasi bukan berasal dari Islam. Islam menerusi Al-Quran telah memperkenalkan sistem politiknya yang tersendiri dengan mengutarakan prinsip asas manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Perincian dan amalan konsep ini dijelaskan secara sistematik oleh Rasulullah (saw) dan diteruskan oleh Khalifah al-Rashidun selepasnya. Walaupun sistem ini diakui mempunyai beberapa persamaan dengan ajaran Islam seperti syura dan kebebasan bersuara, ia dikritik sebagai suatu gagasan pemikiran manusia yang bercanggah dengan sistem wahyu Ilahi yang muktamad. Antara kritikan tersebut ialah kelahiran parti-parti politik yang saling merebut kekuasaan dikatakan bakal mencetuskan perpecahan dalam kalangan orang Islam walaupun ia cuba dijustifikasikan dari segi syarak. Al-Wasfi mengingatkan bahawa antara pengaruh yang paling ketara sebagai natijah daripada pengintegrasian demokrasi dengan Islam adalah penubuhan parti politik yang merupakan satu penghinaan kepada Islam justeru ia boleh membawa kepada perpecahan dan bertentangan dengan Islam.3

Namun pandangan ini dibantah oleh sarjana Islam seperti Prof. Muhammad Asad yang menyarankan bahawa dalam masyarakat yang kompleks seperti multi-racial society, tiada bentuk perundingan lain yang boleh dijalankan selain daripada amalan pemilihan. Dalam amalan ini, perwatakan atau sifat calon parti masing-masing dibincangkan secara terbuka dan dikuti dengan pembuangan undi.4 Menurut golongan ulama yang menerima sistem demokrasi ini mereka mengakui bahawa demokrasi bukanlah merupakan sistem yang berasal dari Islam tetapi masih boleh diterima kerana mempunyai ciri-ciri yang selari dengan Islam. Pengamal demokrasi tidak harus dilabelkan secara automatik sebagai mereka yang menolak sistem Islam secara muktamad. Dr. Yusuf Qardhawi berpandangan; “tidak semestinya orang yang menyeru kepada demokrasi menolak hakimiyah Allah kepada manusia. Bahkan perkara ini langsung tidak terlintas dalam hati orang yang melaungkan demokrasi. Apa yang mereka maksudkan dan inginkan ialah menolak kediktatoran dan pemerintahan kuku besi raja-raja yang zalim dan sombong dalam mentadbir urusan rakyat yang dinamakan oleh hadis sebagai raja yang memutuskan ataupun raja yang takbur dan zalim.”5 Ringkasnya walaupun demokrasi mendapat kritikan hebat dalam kalangan para ulama, ia masih diperakui sebagai suatu sistem yang hampir-hampir menjiwai semangat Islam yang mementingkan hak kebebasan bersuara dan anti-penindasan itu.

ANTARA DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM

Secara praktisnya, demokrasi diterima oleh sebahagian gerakan politik Islam yang menjadi pelopor demokrasi di dunia Islam khusus selepas mewarisinya dari penjajah Barat. Umat Islam seolah-olah tidak mempunyai pilihan selain menerima sistem yang dipaksakan ini tanpa membandingkannya dari sudut Islam. Hakikat ini ditegaskan oleh Dr. Mahathir iaitu; “For example, the pragmatic South-East Asian Muslims have adopted democratic practices, institutions and systems without much regards for their correspondence with Islamic ideology.”6 Penerimaan demokrasi secara keterlaluan berlaku khususnya bagi mereka yang dijoloki sebagai golongan modernis dan bergerak pada landasan ideologi perjuangan nasionalis dan sekularis yang akur bahawa demokrasi adalah suatu sistem yang terbaik bagi zaman ini. Bahkan ada antara mereka yang bermati-matian mempertahankan bahawa demokrasi ciptaan Barat itu adalah segala-galanya sehingga mengenepikan Islam sebagai suatu agama yang lengkap dan syumul.

Bagi golongan politik Islam yang berpandangan sederhana, sistem demokrasi boleh diserasi dan dimanfaatkan untuk perkembangan politik Islam, manakala segelintir yang lain menolak dan menganggapnya sebagai bertentangan dengan roh syariat Islam. Mereka secara ekstrim menolak demokrasi dan menganjurkan cara kekerasan sehingga mencetuskan imej buruk kepada gerakan politik Islam itu sendiri.7 Secara perbandingan, pandangan golongan politik Islam yang berhaluan moderate ini mungkin boleh dimajukan sebagai suatu sikap dan pendekatan yang harmonis dalam mendepani demokrasi sebagai suatu sistem yang berbeza dengan Islam. Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, aliran keadilan ini mempunyai ciri-ciri seperti:
1. Memahami agama dengan cara menyeluruh, seimbang dan mendalam.
2. Memahami realiti kehidupan dengan lengkap. Semuanya diambil kira, sama ada realiti kaum Muslimin ataupun realiti musuh-musuh Islam.
3. Memahami benar sunnah Allah Taala yang berlaku dalam kehidupan ini yang tidak pernah berubah dan berganti, khususnya sunnah Allah yang bersangkutan dengan kehidupan alam manusia.
4. Memahami maqasid shariat secara syumul dan tidak bersikap statik terhadap makna-makna yang zahir sahaja.
5. Memahami erti keutamaan dan prioriti dalam langkah-langkah perjuangan yang berkaitan langsung dengan kefahaman perundangan antara tugas-tugas yang sedang berlangsung.
6. Memelihara cara keterbukaan dan tolak ansur dalam urusan khilafiyyah dengan aliran-aliran perjuangan Islam yang lainnya. Kaedah mereka adalah bekerjasama dalam perkara-perkara yang disepakati dan saling memaafkan dalam perkara-perkara yang diperselisihkan.
7. Menggabungkan antara aliran Salafiyyah dan pem-baharuan atau dengan kata lain antara ciri keaslian dengan tuntutan moden.
8. Memadukan antara keaslian hukum syarak dengan perubahan zaman.
9. Yakin bahawa pembaharuan pemikiran, jiwa dan sikap adalah asas utama kepada pembaharuan peradaban.
10. Menampilkan Islam sebagai satu-satunya alternatif dalam pembangunan peradaban manusia yang bersepadu dan menyeluruh demi menyelamatkan mereka daripada kongkongan dunia materialisme.
11. Kelonggaran dalam perkara fatwa dan memberikan khabar gembira dalam dakwah.
12. Menampilkan nilai-nilai murni Islam dalam bidang sosial dan politik seperti kebebasan, kemuliaan, syura, keadilan sosial dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia.
13. Membuka pintu untuk berdialog dengan pihak-pihak lain iaitu dengan golongan bukan Islam atau dengan kelompok Muslimin yang telah terjajah pemikiran dan mentalitinya dengan pengaruh dunia Barat.
14. Menjadikan Jihad sebagai satu cara untuk melindungi kemuliaan umat Islam dan negaranya.8
Ringkasnya, ciri-ciri di atas memupuk sikap dan pendekatan mereka terhadap demokrasi yang dapat dirumuskan sebagai:
1. Memperakui bahawa demokrasi yang diamalkan hari ini bukanlah suatu sistem yang berasal dari Islam.
2. Memperakui demokrasi mempunyai ruang yang dibenarkan oleh syarak untuk menegakkan sistem politik Islam.
3. Berkeyakinan bahawa politik Islam mampu membangun tamadun Islam dalam konteks sistem demokrasi.
4. Menyedari keperluan penyelarasan yang harmonis bagi menukar sistem demokrasi kepada sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh.
5. Ingin menegakkan satu sistem Islam yang syumul berbanding amalan demokrasi atau teokrasi Barat merupakan matlamat akhir gerakan politik Islam.
6. Percaya bahawa tamadun Islam yang sebenarnya dapat ditegakkan setelah wujudnya sebuah negara Islam yang bebas dari dominasi Barat.

Golongan aliran sederhana yang terdapat di atas menyertai demokrasi pada hampir seluruh negara Islam yang mengamalkan sistem demokrasi. Secara teorinya pendemokrasian gerakan Islam aliran ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama; demokrasi dapat dijadikan sebagai batu loncatan kepada arus kebangkitan Islam atau Islamisasi yang berlaku di negara Islam. Kedua; gerakan Islam akur terhadap realiti umat Islam yang menjadi mangsa penjajahan Barat dan menerima sistem ini secara terpaksa. Ketiga; demokrasi membenarkan gerakan Islam bersuara dan mengkritik sebagai pembangkang. Mereka boleh menjadi saingan kepada pemerintahan dalam menawarkan pemerintahan yang lebih baik Keempat; demokrasi menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berdakwah yang boleh digunakan bagi menonjolkan memurnian Islam. Kelima; demokrasi dapat mengikis imej radikal, ekstrem dan ganas yang sering dikaitkan dengan gerakan Islam semasa.9

KESIMPULAN

Berdasarkan sorotan ringkas di atas, tidak dinafikan lagi bahawa walaupun demokrasi bukanlah merupakan suatu sistem yang Islamik sepenuhnya, tetapi ia boleh dimanfaatkan akhirnya oleh gerakan politik Islam yang mempunyai perspektif yang terbuka dalam menangani kemelut politik ummah secara lebih berhikmah dan terbuka. Persoalan pro dan kontra yang meliputi isu politik Islam dan demokrasi bukanlah merupakan suatu isu yang tidak dapat diselesaikan secara harmonis. Hubungan antara gerakan politik Islam dan demokrasi terbukti dapat dipadukan meskipun berdepan dengan pelbagai masalah dan cabaran. Cabaran kepada pencinta politik Islam dan demokrasi ialah bagaimana pelaksanaan gerakan politik Islam dalam kerangka demokrasi dapat mencapai maksud siasah syariyyah yang mementingkan matlamat keadilan dan keamanan umat manusia, serta mampu meraikan hak kebebasan asasi manusia seluruhnya. Gerakan politik Islam akan sirna makna dan kekuatannya jika tidak mampu bersifat demokratik, manakala demokrasi pula hanya akan hanyut tanpa kawalan wahyu sekiranya tidak dikendalikan oleh konsep dan manhaj politik Islam. Mungkinkah kedua-dua pola yang dasarnya pada pandangan kasarnya terlalu ekstrem untuk dipadukan dapat ditadbir dan diurus dengan harmonis atau satu daripadanya terpaksa akur dengan yang lain. Inilah yang menjadi cabaran kepada gerakan Islam di seluruh dunia termasuk Malaysia yang khususnya menjadikan politik dan demokrasi bagi tujuan mencapai matlamat dakwah mereka.

Nota Hujung
1 Muhammad Pisol, Jihad Dalam Politik & Persoalan Negara Islam Mengikut Pandangan Sa’id Hawwa, Bahau: M. Khai Enterprise, t.th., hlm. 82-83.
2 Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Demokrasi dan Kepimpinan Islam Suatu Perbandingan, Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2001, hlm. 3-4.
3 Ahmed al-Khatib, ‘Islamic Thought and Political Parties’, Islamic Order Quarterly, jil. 10, no. 1, 1988, hlm. 151.
4 Muhammad Asad, The Principle of State and Government in Islam, Gibraltar: Andalus Publications, 1976, hlm. 45.
5 Yusuf al-Qardhawi, (ter. Juanda Jaya), Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam, Selangor: Maktabah al-Qardhawi, 1998, hlm. 224.
6 Imtiaz Yusof, ‘Islam and Democracy in Thailand: Reforming the Office of Chulalrajmontri/Shaikh al-Islam’, Journal of Islamic Studies, New York: Oxford University Press, 1998, hlm. 277.
7 Sila lihat klasifikasi gerakan Islam moderat dan militan dalam R. Hrair Dekmejian, Islam in Revolution Fundamentalism in the Arab World, 2nd. Edition, New York: Syracuse University Press, 1995.
8 Lihat Yusof Qardhawi, Fiqh Keutamaan Satu Kajian Baru Dari Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, diterjemah oleh Ahmad Nuryadi Asmawi Batu Caves: Thinkers Library, 1996.
9 Mohd Izani Mohd Zain, Pendemokrasian Gerakan Islam, Pemikir, bil. 23, Januari-Mac 2003.

Artikel ini hanya sebahagian kecil daripada bab dalam buku karangan PM Dr. Badlishisham Mohd Nasir, Dinamisme Gerakan Islam dan Cabaran Semasa, (Karisma, 2009). Huraian yang lebih panjang mengenai politik dan gerakan Islam di Malaysia boleh didapati dalam buku ini.

Wasiat-wasiat Dakwah Syeikh Abd Aziz bin Baz

Wasiat Dakwah

Syeikh Abd Aziz bin Baz dilahirkan di bandar Riyad, Arab Saudi pada 1330 H merupakan seorang pendakwah cacat penglihatan yang terkenal bukan sahaja di tanah airnya malah di dunia Islam. Selain mendapat sanjungan beliau juga turut mendapat kritikan daripada golongan yang berselisih pendapat dengannya. Buku ini menyingkap sejarah peribadinya serta wasiat-wasiat dakwahnya yang amat penting dan berguna sebagai panduan masyarakat Islam. Antara 39 wasiat dakwah yang perlu ditekuni oleh pembaca seperti kecemerlangan dakwah, pendekatan dakwah secara umum, peranan dakwah masa kini, tujuan dakwah, metodologi yang betul dalam berdakwah dan banyak lagi.

Penulis: Badlihisham Mohd Nasir
ISBN 978 983 195 345 7
Tahun: 2008
Hlm: 126
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM14.00